Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego bartusz.pl

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, odnośnie których przestrzegamy wymagań polskiej Ustawy o ochronie danych oraz wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych dla celów RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych w krajach członkowskich UE oraz innych regulacji odnoszących się do ochrony danych są BARTUSZ BARTOSZ WEILAND z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-288 Gdańsk, ulica Politechniczna 7.

Punktem kontaktowym jest Administratorem danych osobowych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail: info@bartusz.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia naszych usług, na przykład podczas rejestracji w Sklepie Internetowym bartusz.pl lub w takcie logowania się, jako istniejący Użytkownik.  Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą.  Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wcześniejsza zgoda nie jest możliwa z powodu określonych okoliczności, a przetwarzanie danych jest dozwolone ustawowo.

Cele przetwarzania i zasady prawne dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych    

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:   

 • Ustanowienie i realizacja zamówień stałego klienta (Użytkownika) Sklepu Internetowego;
 • Dostarczanie biuletynów informacyjnych (tzw. newsletterów);
 • Działania marketingowe, takie jak np. losowanie nagród w loterii;
 • Obsługa i wsparcie klienta.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych: 

 • 6, ust. 1, litera a RODO, służy jako podstawa prawna dla czynności przetwarzania, dla których uzyskaliśmy Twoją zgodę na określony cel przetwarzania (np. zgoda na otrzymywanie biuletynów informacyjnych – Newsletter). 
 • 6 ust. 1 litera b RODO ma zastosowanie w przypadku dołączania do bazy stałego klienta (Użytkownika), kiedy to dołączając do klubu zawierasz umowę z Administratorami, poprzez akceptację stosownego regulaminu. 
 • 6, ust. 1, litera c RODO ma zastosowanie w przypadkach, gdy obowiązek prawny obliguje nas do przetwarzania Twoich danych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych. 
 • 6, ust. 1, litera d RODO stanowi, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
 • 6, ust. 1, litera f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, na przykład przy nawiązywaniu współpracy z usługodawcami w celu wykonywania przez nich badań i analiz statystycznych lub przy rejestrowaniu prób logowania. Naszym celem jest zapewnienie przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej strony internetowej oraz jej optymalizacja, aby nasz serwis oraz świadczone przez nas usługi, spełniały Twoje oczekiwania.

Czas przechowywania i retencji Twoich danych osobowych 

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego są one zebrane, lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z prawem albo innymi regulacjami, nie dłużej jednak niż to wynika z przepisów dotyczących rozliczeń oraz przedawnienia roszczeń.  W chwili, gdy cel przestanie mieć zastosowania lub zostanie osiągnięty, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.  W przypadku zastosowania przez nas ograniczonego przetwarzania danych, dane zostaną usunięte, gdy tylko okresy przechowywania narzucone przez prawo lub przez wewnętrzne regulacje administratorów nie zapobiegną wykonaniu usunięcia, o ile nie ma powodu, aby zakładać, że usunięcie zagroziłoby Twoim uzasadnionym interesom, oraz pod warunkiem, że to usunięcie danych nie wiązałoby się z nieproporcjonalnie dużym nakładem pracy ze względu na szczególny charakter przechowywania.

Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktowania się z nami, przy rejestracji i uczestnictwie

a) Kontaktowanie się z nami 

Kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, podane przez Ciebie informacje będą przechowywane przez nas na podstawie art. 6, ust. 1, litera f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratorów danych, jakim jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania.  Kontakt zostanie zarejestrowany w celu umożliwienia udowodnienia kontaktu zgodnie z wymogami prawnymi.  Dane zbierane w związku z tym będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia zainicjowania kontaktu.

b) Rejestracja i uczestnictwo

W celu dołączania do bazy stałego klienta (Użytkownika), wymagamy podania Twojego nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, daty urodzenia, zwrotu grzecznościowego w postaci „Pan” albo „Pani”, odnoszącego się do Twojej osoby oraz w przypadku rejestracji online, również adresu email i numeru telefonu (zwanymi dalej łącznie jako: „Dane rejestracyjne”). Na podstawie art. 6, ust. 1, litera b RODO przechowujemy wskazane powyżej dane (Dane rejestracyjne) oraz wszelkie inne potencjalne informacje dodatkowe, przekazane dobrowolnie przez Ciebie.

c) Kwestie różne

Na podstawie art. 6, ust. 1, litera c i f RODO, używamy i przechowujemy Twoje dane osobowe i informacje techniczne tam, gdzie jest to konieczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub innemu nielegalnemu zachowaniu na naszej stronie internetowej, tj. m.in. w celu utrzymywania bezpieczeństwa danych na wypadek ataków na nasze systemy informatyczne. Może to również nastąpić na podstawie nakazów władz publicznych lub sądów, o ile jest to wymagane zgodnie z prawem, a także w celu zachowania naszych praw i interesów oraz umożliwienia obrony prawnej z naszej strony.

Dostarczanie informacji na temat rabatów, specjalne promocje i inne komunikaty

Chcielibyśmy, aby zapoznawanie się z przesyłanymi przez nas informacjami było dla Ciebie wygodne i zoptymalizowane pod kątem Twoich zainteresowań. W związku z tym staramy się uwzględnić tylko te informacje i treści, które są dla Ciebie interesujące. Używamy danych osobowych do wysyłania informacji dotyczących naszej oferty. Będzie to jednak możliwe wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą lub jeśli jest to dozwolone prawem. Wyrażenie zgody na takie działanie reguluje art. 6 ust. 1 litera a oraz art. 7 RODO.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie biuletynów informacyjnych (tzw. newsletterów) lub jeśli będziemy uprawnieni do wysyłania tego typu informacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest promocja towarów i usług administratorów w formie wysyłania informacji dopasowanych do Twoich zainteresowań, będziemy mogli wysyłać Ci reklamy indywidualnie dopasowane i ukierunkowane odpowiednio do Twoich zainteresowań.  W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z dokonanymi przez Ciebie zakupami w sklepie bartusz.pl, usługami, z których korzystasz lub w serwisie Sklepu Internetowego bartusz.pl, dostępnego pod adresem www.bartusz.pl. Dane dotyczące wszelkich reklamacji przez Ciebie złożonych oraz służące do zapewnienia porównywalnych lub ustawowych uprawnień nie będą używane w powyżej wskazanych celach. 

Poza Twoimi Danymi rejestrowymi i dowolnymi danymi osobowymi, dobrowolnie ujawnionymi przez Ciebie, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane, pod warunkiem, że Twoja zgoda na takie działanie została udzielona, lub jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy:

 • przekazane nam dane dotyczące Twojego zachowania podczas dokonywanych przez Ciebie zakupów, w szczególności zakupionych przez Ciebie towarów (patrz punkt "Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktowania się z nami, przy rejestracji i uczestnictwie”);
 • dane o ruchu na stronie bartusz.pl (sklep internetowy) w zakresie, w jakim nie cofnąłeś zgody na taką transmisję danych do nas (patrz Polityka prywatności  dotycząca Sklepu Internetowego bartusz.pl);
 • dane dotyczące reakcji (np. wskaźniki otwarcia i kliknięcia dotyczące biuletynów informacyjnych, udział w wydarzeniach klubowych, reakcje na kampanie)  ;
 • dane zebrane w ramach kontaktu, np. za pośrednictwem telefonicznej infolinii dla klientów lub wpisów dotyczących społeczności (np. numeru połączenia, liczby postów).

W zakresie, w jakim zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie, możesz odwołać taką zgodę w dowolnym momencie na przyszłość, jak również sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych w dowolnym momencie lub zastrzec wyłączenie takich działań w przyszłości.  W każdym e-mailu lub biuletynie informacyjnym (tzw. newsletter) znajdziesz odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji.  Możesz również skontaktować się z nami, aby wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie:

- e-mailem: info@bartusz.pl

- pocztą: BARTUSZ BARTOSZ WEILAND, adres: 80-288 Gdańsk, ulica Politechniczna 7.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Przekazując Twoje dane osobowe, zapewniamy, że ich poziom bezpieczeństwa jest zawsze na bardzo wysokim poziomie, dlatego dane są przekazywane wyłącznie usługodawcom i firmom partnerskim, które są starannie przez nas wybierane oraz związane zobowiązaniami umownymi do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w stosunku do przekazanych im danych.  Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom, które znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem podlegają ścisłym unijnym przepisom o ochronie danych lub są związane odpowiednią normą w zakresie bezpieczeństwa.  Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest obecnie realizowane ani planowane.

a) Przekazywanie danych do innych osób trzecich zgodnie z art. 6, ust. 1, litery c i f RODO

Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane podmiotom trzecim lub organom rządowym zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. na podstawie nakazu organu publicznego lub sądu) lub jeśli mamy do tego prawo (np. ponieważ jest to konieczne do badania działalności przestępczej lub do dochodzenia i egzekwowania naszych praw i interesów).

Twoje prawa 

Oczywiście masz swoje prawa w odniesieniu do zbierania Twoich danych, o których mamy przyjemność poinformować Cię poniżej. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw (skorzystanie z poniżej wskazanych praw jest bezpłatne), po prostu wyślij nam wiadomość.  Możesz użyć następujących danych kontaktowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż opłaty pobierane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych za przesłanie wiadomości:

E-mailem: info@bartusz.pl

Pocztą: BARTUSZ BARTOSZ WEILAND, adres: 80-288 Gdańsk, ulica Politechniczna 7.

Dla własnego bezpieczeństwa, zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji potrzebnych do potwierdzenia Twojej tożsamości podczas odpowiadania na faktyczne zapytanie.  Jeśli identyfikacja nie jest możliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy odpowiedzi na Twoje zapytanie.

a) Prawo do informacji 

Masz prawo żądać od nas informacji na temat danych osobowych przechowywanych na Twój temat.     

b) Prawo do sprostowania 

Masz prawo żądać natychmiastowego sprostowania i / lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.    

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych przechowywanych na Twój temat, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo nie życzysz sobie, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebujesz ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw lub jeśli ujawniłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

d) Prawo do usunięcia  

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przechowywanie danych jest niezbędne dla wolności słowa, dla wolności informacji, dla zgodności z prawnym obowiązkiem, z powodów leżących w interesie publicznym, dla wszczęcia kroków prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub wykonywaniem praw ustawowych.   

e) Prawo do informacji 

Jeśli zgłosiłeś swoje prawo do sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń dotyczących przetwarzania, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o tym, w jaki sposób te dane zostały sprostowane, usunięte lub podlegają obecnie ograniczeniom przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.     

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania kopii danych, które nam przekazałeś, przesłanych do Ciebie lub osoby trzeciej w ustrukturyzowanym, znormalizowanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie.  Jeśli zażądasz, aby dane zostały przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

g) Prawo do sprzeciwu

Jeżeli twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, litera f RODO, masz prawo w każdej chwili do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. 

h) Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania w każdej chwili Twojej zgody na zbieranie danych z przyszłym skutkiem.  Dane zebrane do momentu, gdy wycofanie nabierze mocy prawnej pozostają nienaruszone w związku z powyższym.  Mamy nadzieję, że jest to zrozumiałe, że może upłynąć trochę czasu, zanim Twoje wycofanie zgody zostanie przetworzone z przyczyn technicznych i że w tym czasie możesz dalej otrzymywać wiadomości od nas.

i) Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych lub jeśli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki prywatności    

Aby zapewnić, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z obowiązującymi wymogami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.  Dotyczy to również sytuacji, w których Polityka prywatności musi zostać zmieniona, aby uwzględnić nowe lub zmienione produkty lub usługi. 

Wersja: 01 czerwca 2020

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl